Regulamin zajęć indywidualnych i grupowych Kliniki Rehabilitacji Martik

 1. W Klinice Rehabilitacji Martik, zwaną w dalszej części regulaminu „placówką”, usługi świadczone są przez personel posiadający wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje zawodowe, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta.
 2. Z usług placówki korzystać mogą: osoby pełnoletnie (powyżej 18 r.ż.), mające pełną zdolność do czynności prawnych zwane w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem”, osoby, które ukończyły 16 rok życia, za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela oraz osoby poniżej 16 roku życia pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia.
 3. Na zajęcia indywidualne i grupowe obowiązują zapisy. Zapisu na zajęcia można dokonać pod numerem telefonu 22 881 61 60 lub w siedzibie placówki.
 4. Opłata za zajęcia powinna być uiszczana najpóźniej w dniu zajęć.
 5. Na niektóre usługi można wykupić pakiet. Opłata za pakiety jest dokonywana jednorazowo z góry za cały pakiet.
 6. Pakiet I należy wykorzystać w ciągu 6 tygodni od daty zakupy. Pakiet II należy wykorzystać w ciągu 11 tygodni od daty zakupu. Pakiet zajęć grupowych należy wykorzystać w ciągu 5 tygodni od daty zakupu.
 7. Wizytę nieodwołaną, lub odwołaną później niż do godzimy 18:00 dnia poprzedzającego wizytę uznaje się za odbytą i zostaje ona skreślona z pakietu (w przypadku nagłego zachorowania w dniu wizyty uznaje się reklamację jeśli dostarczy się potwierdzenie wizyty lekarskiej a wizyta będzie odwołana najszybciej jak tylko jest to możliwe).
 8. Na zajęcia grupowe tworzone są stałe grupy uczestników. Jest możliwość dołączenia do grupy jednorazowo w przypadku niezjawienia się minimum jednego z uczestników.
 9. W czasie zajęć wstęp na teren placówki mają również inni użytkownicy, tj. opiekunowie dzieci.
 10. Za dzieci przebywające na terenie placówki odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 11. Na terenie placówki obowiązuje ,,strefa czysta’’. W związku z czym osoba przebywająca na teranie placówki zobowiązana jest do zmiany, zabezpieczenia lub zdjęcia obuwia w wyznaczonym do tego miejscu.
 12. Uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej higieny.
 13. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do założenia wygodnego, niekreującego ruchów stroju.
 14. Uczestnik może skorzystać z szatni i pozostawić swoje rzeczy na czas zajęć w szafce zamykanej na klucz. Zabrania się przechowywania w szatni środków lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie placówki. Po zakończeniu zajęć Uczestnik powinien zabrać swoje rzeczy, a kluczyk zostawić w zamku odpowiedniej szafki. Za zgubienie kluczyka naliczana jest opłata w wysokości 20 zł.
 15. Placówka nie odpowiada za pozostawione na jej terenie rzeczy.
 16. Uczestnik lub opiekun Uczestnika zobowiązany jest do poinformowania o wszelkich dolegliwościach lub zmianach zdrowotnych, które stanowiłyby przeciwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach lub mogłyby stanowić zagrożenie dla innych uczestników zajęć. W przypadku pojawienia się podejrzenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika, prowadzący zajęcia może wykluczyć uczestnika z zajęć.
 17. Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników placówki. W przypadku braku zastosowania się do poleceń, osoba po upomnieniu, może zostać wezwana do opuszczenia zajęć oraz terenu placówki. Koszt uczestnictwa, w takim przypadku nie będzie zwracany.
 18. Osoby korzystające z wyposażenia placówki zobowiązane są do używania go zgodnie  z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi placówki. Korzystanie ze sprzętów sportowych i fizjoterapeutycznych odbywać się może tylko pod nadzorem osoby prowadzącej. Przyrządy winny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem – a po ich wykorzystaniu odłożone na miejsce.
 19. Uczestnik lub opiekun Uczestnika zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego przez siebie sprzętu i wyposażenia ośrodka. Za uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia przez dzieci odpowiadają rodzice.
 20. Uczestnik zajęć indywidualnych lub grupowych zobowiązany jest do pojawienia się na zajęciach  o wyznaczonej godzinie. Spóźnienie się będzie oznaczało skrócenie czasu uczestnictwa w zajęciach bez zwrotu pieniędzy za utracony czas.
 21. Na wizytę diagnostyczną u terapeuty Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską.
 22. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 23. Uczestniczy będący pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 24. Obiekt jest monitorowany, a nagrania przechowywane.

Uczestnik korzystający z zajęć indywidualnych lub grupowych (zarówno jednorazowo, jak    i w ramach pakietu) akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu i jest obowiązany do jego przestrzegania.

 

Regulamin korzystania z parkingu

 • Parking Kliniki Rehabilitacji Martik znajdujący się przy ulicy Sztuk Pięknych (6 miejsc postojowych) jest do wyłącznej dyspozycji pacjentów w czasie, w którym korzystają oni z terapii w Klinice Rehabilitacji Martik.
 • Pakując na parkingach będących własnością Martik, oznaczonych tabliczką Martik deklarujecie Państwo, że zapoznaliście się z regulaminem i akceptujecie w pełni jego warunki.
 • Godzina postoju auta, którego właściciel nie korzysta w danym momencie z terapii w Klinice Rehabilitacji Martik, to koszt 100zł. Auto może również zostać odholowane na koszt właściciela.
 • Każdy pojazd zaparkowany bez zgody właściciela i niezgodnie z regulaminem będzie oznaczany naklejkami trudnościeralnymi.
 • Zwracamy uwagę, że naklejka może być usunięta jedynie za pomocą detergentów. Klinika Rehabilitacji Martik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z niewłaściwym usuwaniem naklejki.

Regulamin promocji „Ulotka -20%”

Regulamin promocji „Ulotka -20%”

 1. Organizator

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji „Ulotka -20%”(zwanej dalej: „Promocja” ), której organizatorem jest Martik Marta Bogucka-Frańczak, ul. Jana Kazimierza 47 lok. U4, 01-267 Warszawa, NIP 5361824860 (zwana dalej: „Placówka”)

 1. Czas trwania

Promocja obowiązuje od 1 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

 • Zasady promocji „Ulotka -20%”
 1. Uczestnikiem promocji (zwany dalej „Uczestnik”) mogą być osoby, które do tej pory nie korzystały z danej usługi Placówki.
 2. W ramach promocji Placówka oferuje możliwość nabycia pierwszej, pojedynczej wizyty (zwanej dalej „wizytą”) w ramach usług świadczonych przez Placówkę w cenie promocyjnej.
 3. Promocja obejmuje zniżkę o 20% od ceny podstawowej zawartej w cenniku (zwanej dalej „Zniżką” lub „Promocją”), po okazaniu ulotki z informacją o promocji w miejscu działania Placówki.
 4. Aby skorzystać ze zniżki niezbędne jest umówienie się na wizytę telefonicznie lub osobiście w miejscu Placówki oraz okazanie przed wizytą ulotki z informacją o promocji.
 5. W ramach promocji Uczestnik może nabyć tylko jedną wizytę.
 6. Promocja nie obejmuje pakietów wizyt oraz zajęć grupowych.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do pojawienia się na umówionej wizycie. Niepojawienie się na wizycie powoduje, że Zniżka przepada. Jeśli Uczestnik nie może pojawić się na wizycie zobowiązany jest poinformować Placówkę najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wizytę.
 8. Uczestnik ma możliwość jednorazowego przełożenia wizyty po prawidłowym odwołaniu pierwszej lub z powodu choroby, po przedstawieniu stosownej informacji o przebyciu choroby od lekarza.
 9. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi udostępnianymi przez Placówkę.
 10. Postanowienia końcowe
 11. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 12. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Placówka oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Placówkę, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Promocji, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do postanowień w/w rozporządzenia.
 13. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Promocji osobiście w recepcji Placówki, listownie na adres Placówki lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@matik-med.pl. W zgłoszeniu Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania przez niego reklamacji. O wyniku rozpoznania reklamacji Organizator informuje w terminie 7 dni od daty jej rozpoznania
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Placówki dostępne w recepcji Placówki oraz zamieszczone na stronie internetowej martik-med.pl oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.