Regulamin zajęć

 1. W Klinice Rehabilitacji Martik, zwaną w dalszej części regulaminu „placówką”, usługi świadczone są przez personel posiadający wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje zawodowe, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta.
 2. Z usług placówki korzystać mogą: osoby pełnoletnie (powyżej 18 r.ż.), mające pełną zdolność do czynności prawnych zwane w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem”, osoby, które ukończyły 16 rok życia, za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela oraz osoby poniżej 16 roku życia pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia.
 3. Na zajęcia indywidualne i grupowe obowiązują zapisy. Zapisu na zajęcia można dokonać pod numerem telefonu 22 881 61 60 lub w siedzibie placówki.
 4. Opłata za zajęcia powinna być uiszczana najpóźniej w dniu zajęć.
 5. Na niektóre usługi można wykupić pakiet. Opłata za pakiety jest dokonywana jednorazowo z góry za cały pakiet.
 6. Pakiet I należy wykorzystać w ciągu 7 tygodni od daty zakupy. Pakiet II należy wykorzystać w ciągu 11 tygodni od daty zakupu. Pakiet zajęć grupowych należy wykorzystać w ciągu 5 tygodni od daty zakupu.
 7. Na zajęcia grupowe tworzone są stałe grupy uczestników. Jest możliwość dołączenia do grupy jednorazowo w przypadku niezjawienia się minimum jednego z uczestników.
 8. W czasie zajęć wstęp na teren placówki mają również inni użytkownicy, tj. opiekunowie dzieci.
  Za dzieci przebywające na terenie placówki odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 9. Na terenie placówki obowiązuje ,,strefa czysta’’. W związku z czym osoba przebywająca na teranie placówki zobowiązana jest do zmiany, zabezpieczenia lub zdjęcia obuwia w wyznaczonym do tego miejscu.
 10. Uczestnicy oraz opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej higieny.
 11. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do założenia wygodnego, niekreującego ruchów stroju.
 12. Uczestnik może skorzystać z szatni i pozostawić swoje rzeczy na czas zajęć w szafce zamykanej na klucz. Zabrania się przechowywania w szatni środków lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie placówki. Po zakończeniu zajęć Uczestnik powinien zabrać swoje rzeczy, a kluczyk zostawić w zamku odpowiedniej szafki. Za zgubienie kluczyka naliczana jest opłata w wysokości 20 zł.
 13. Placówka nie odpowiada za pozostawione na jego terenie rzeczy.
 14. Uczestnik lub opiekun zobowiązany jest do poinformowania o wszelkich dolegliwościach lub zmianach zdrowotnych, które stanowiłyby przeciwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach lub mogłyby stanowić zagrożenie dla innych uczestników zajęć. W przypadku pojawienia się podejrzenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika, prowadzący zajęcia może wykluczyć uczestnika z zajęć.
 15. Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników placówki. W przypadku braku zastosowania się do poleceń, osoba po upomnieniu, może zostać wezwana do opuszczenia zajęć oraz terenu placówki. Koszt uczestnictwa, w takim przypadku nie będzie zwracany.
 16. Osoby korzystające z wyposażenia placówki zobowiązane są do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi placówki. Korzystanie ze sprzętów sportowych i fizjoterapeutycznych odbywać się może tylko pod nadzorem osoby prowadzącej. Przyrządy winny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem – a po ich wykorzystaniu odłożone na miejsce.
 17. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego przez siebie sprzętu i wyposażenia ośrodka. Za uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia przez dzieci odpowiadają rodzice.
 18. Uczestnik zajęć indywidualnych lub grupowych zobowiązany jest do pojawienia się na zajęciach o wyznaczonej godzinie. Spóźnienie się będzie oznaczało skrócenie czasu uczestnictwa w zajęciach bez zwrotu pieniędzy za utracony czas.
 19. Na wizytę diagnostyczną u terapeuty Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską.
 20. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 21. Uczestniczy będący pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 22. Obiekt jest monitorowany, a nagrania przechowywane.
 23. Uczestnik korzystający z zajęć indywidualnych lub grupowych (zarówno jednorazowo, jak i w ramach pakietu) akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu i jest obowiązany do jego przestrzegania.

Regulamin korzystania z parkingu

 • Parking Kliniki Rehabilitacji Martik znajdujący się przy ulicy Sztuk Pięknych (6 miejsc postojowych) jest do wyłącznej dyspozycji pacjentów w czasie, w którym korzystają oni z terapii w Klinice Rehabilitacji Martik.
 • Pakując na parkingach będących własnością Martik, oznaczonych tabliczką Martik deklarujecie Państwo, że zapoznaliście się z regulaminem i akceptujecie w pełni jego warunki.
 • Godzina postoju auta, którego właściciel nie korzysta w danym momencie z terapii w Klinice Rehabilitacji Martik, to koszt 100zł. Auto może również zostać odholowane na koszt właściciela.
 • Każdy pojazd zaparkowany bez zgody właściciela i niezgodnie z regulaminem będzie oznaczany naklejkami trudnościeralnymi.
 • Zwracamy uwagę, że naklejka może być usunięta jedynie za pomocą detergentów. Klinika Rehabilitacji Martik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z niewłaściwym usuwaniem naklejki.