Regulamin promocji „Ulotka -20%”

Regulamin promocji „Ulotka -20%”

 1. Organizator

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji „Ulotka -20%”(zwanej dalej: „Promocja” ), której organizatorem jest Martik Marta Bogucka-Frańczak, ul. Jana Kazimierza 47 lok. U4, 01-267 Warszawa, NIP 5361824860 (zwana dalej: „Placówka”)

 1. Czas trwania

Promocja obowiązuje od 1 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

 • Zasady promocji „Ulotka -20%”
 1. Uczestnikiem promocji (zwany dalej „Uczestnik”) mogą być osoby, które do tej pory nie korzystały z danej usługi Placówki.
 2. W ramach promocji Placówka oferuje możliwość nabycia pierwszej, pojedynczej wizyty (zwanej dalej „wizytą”) w ramach usług świadczonych przez Placówkę w cenie promocyjnej.
 3. Promocja obejmuje zniżkę o 20% od ceny podstawowej zawartej w cenniku (zwanej dalej „Zniżką” lub „Promocją”), po okazaniu ulotki z informacją o promocji w miejscu działania Placówki.
 4. Aby skorzystać ze zniżki niezbędne jest umówienie się na wizytę telefonicznie lub osobiście w miejscu Placówki oraz okazanie przed wizytą ulotki z informacją o promocji.
 5. W ramach promocji Uczestnik może nabyć tylko jedną wizytę.
 6. Promocja nie obejmuje pakietów wizyt oraz zajęć grupowych.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do pojawienia się na umówionej wizycie. Niepojawienie się na wizycie powoduje, że Zniżka przepada. Jeśli Uczestnik nie może pojawić się na wizycie zobowiązany jest poinformować Placówkę najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wizytę.
 8. Uczestnik ma możliwość jednorazowego przełożenia wizyty po prawidłowym odwołaniu pierwszej lub z powodu choroby, po przedstawieniu stosownej informacji o przebyciu choroby od lekarza.
 9. Promocji nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi udostępnianymi przez Placówkę.
 10. Postanowienia końcowe
 11. Placówka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 12. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Placówka oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Placówkę, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Promocji, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Promocji, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.). Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, stosownie do postanowień w/w rozporządzenia.
 13. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą Promocji osobiście w recepcji Placówki, listownie na adres Placówki lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@matik-med.pl. W zgłoszeniu Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania przez niego reklamacji. O wyniku rozpoznania reklamacji Organizator informuje w terminie 7 dni od daty jej rozpoznania
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Placówki dostępne w recepcji Placówki oraz zamieszczone na stronie internetowej martik-med.pl oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.